Praktikum SIM 1
(Praktikum SIM 1)

Selasa 08.30 - 10.00 (RB) Pajak
10.00 - 11.30 (RB) Bisnis
14.30 - 16.00 (RA) Bisnis
Kamis 07.00 - 08.30 (RB) Pajak
08.30 - 10.00 (RA) Bisnis

Tempat:

Lab SIM PKPMSI